چگونگی ایجاد یک وب سایت

چگونگي انجام فرآيندها و فعاليت هاي مرتبط با برگزاری همایشها تاثير مستقيمي بر زمان، نيروي انساني، فضا و ساير منابع دارد. در این راستا موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام، اقدام به ایجاد این محیط برای مراکز آموزشی خود نموده است. که مراکز با اعلام درخواست خود همراه با کلیات همایش و مراسمات خود می توانند از این سامانه استفاده نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر مراکز آموزشی می توانند با ما تماس حاصل نمایند