روش راه اندازی

چند ماه قبل از برگزاری هر همایش نیاز به اطلاع رسانی و طراحی وب سایت مناسب برای همایش مورد نظر می باشد . ما راهکار های متفاوتی برای مراکز آموزشی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام در نظر گرفته ایم. مراکز آموزشی جهت اطلاع بیشتر با ما تماس بگیرند.